Artikel 1 begrippen
In deze algemene voorwaarden hebben de hier onderstaande begrippen de navolgende betekenis:
Aircrew Training Center BV: handelt onder de naam ATC vliegopleiding, centrum voor luchtvaartgerichte opleidingen en gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Student: degene die zich bij de ATC vliegopleiding en de European Flight Academy heeft ingeschreven voor het volgen van de basis opleiding tot verkeersvlieger;
Overeenkomst basis opleiding tot verkeersvlieger (student pilot service agreement): de overeenkomst die tussen de ATC vliegopleiding en de student is gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, hierna te noemen OV;
Schriftelijk: communicatie vanuit de ATC vliegopleiding per brief, fax, email of via de website;
European Flight Academy GmbH: de aangewezen organisatie die in partnerschap verantwoordelijk is voor de uitvoering van de theorie- en praktijklessen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Op alle offertes en aanbiedingen van de ATC vliegopleiding en op alle door de ATC vliegopleiding gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken;
2.2. Door een inschrijving of het aangaan van de student pilot service agreement (OV) met de ATC vliegopleiding aanvaardt de student de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;
2.3. Daar waar in deze algemene voorwaarden student wordt genoemd, dient hiermede onder te worden verstaan: de persoon of instelling die zich voor de student garant stelt.

 

Artikel 3 Prijzen
3.1. Op de overeenkomsten van de ATC vliegopleiding zijn de tarieven zoals opgenomen in de overeenkomst zelf of de bijlage(n) waar naar verwezen wordt van kracht;
3.2. De services van ATC voor het voltooien van de opleiding tot verkeersvlieger wordt door de ATC vliegopleiding BTW-vrij aangeboden.

 

Artikel 4 Overeenkomsten
4.1. Aanmeldingen zijn voor de ATC vliegopleiding pas bindend nadat de ATC vliegopleiding deze schriftelijk, per e-mail, of per fax bevestigd heeft middels een OV (student pilot service agreement);
4.2. Na inschrijving voor de selectieprocedure en na een positief resultaat van de selectieprocedure ontvangt de student een OV (student pilot service agreement) en documenten vanuit de European Flight Academy voor een definitieve inschrijving voor de opleiding tot verkeersvlieger voor de Lufthansa Group Airlines;
4.3. De duur en volgorde van de opleiding worden door de European Flight Academy ingepland. De European Flight Academy behoudt zich het recht toe hiervan in redelijkheid af te wijken;
4.4. De student zal al het mogelijke doen alle facetten van de opleiding in de daarvoor beschikbare tijd af te ronden. De student verplicht zich ook per direct contact op te nemen met de ATC vliegopleiding en de European Flight Academy in geval van problemen en vertragingen in het opleidingstraject;
4.5. De student is zelf verantwoordelijk voor alle extra kosten die gemaakt worden tijdens de opleiding. De student is ook verantwoordelijk voor alle extra kosten die voortkomen uit overschrijding van het niet behalen van het minimaal vereiste aantal vlieguren, herexamens, en vertragingen buiten de schuld van de ATC vliegopleiding en de European Flight Academy om;
4.6. De student dient zich te houden aan de lokale wetgeving, en verplicht zich om de geldende wetten aldaar na te leven;
4.7. In geval van misbruik van alcohol, gebruik van drugs of andere psychotrope stoffen wordt de opleiding zonder voorafgaande waarschuwing per direct stop gezet zonder restitutie van opleidingsgelden;

 

Artikel 5 Betaling
5.1. Tenzij nadrukkelijk is overeengekomen, dient de student facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen door overschrijving op een door de ATC vliegopleiding aan te wijzen bankrekening;
5.2. Een verplichting tot betaling kan niet worden opgeschort ook niet indien de student meent enig recht van reclame te hebben. Behoudens toestemming van de ATC vliegopleiding vindt geen verrekening plaats;
5.3. Indien niet tijdig binnen de in 5.1 genoemde termijn wordt betaald, is student, na door de ATC vliegopleiding ten minst één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn van 1 week alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij niet-tijdig betaling wordt over het verschuldigde bedrag rente berekend. De verschuldigde rente is 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarnaast kunnen administratiekosten worden doorberekend met een minimum van € 25,- per factuur;
5.4. Naast de in 5.3 genoemde rente en administratiekosten wordt bij de bij de European Flight Academy gemeld dat de student een betalingsachterstand heeft aan de ATC vliegopleiding.

 

Artikel 6 Annulering
6.1. De overeenkomst is van kracht na ondertekening van de OV (student pilot service agreement);
6.2. De ATC vliegopleiding en de student zijn gerechtigd om binnen 14 dagen, na de ondertekening van de overeenkomst, en nog voordat de opleiding is gestart, te annuleren. Reeds betaalde trainingskosten worden terugbetaald;
6.3. Indien de student zoals benoemd in 6.2. de opleiding annuleert dan volgt automatisch een melding bij de European Flight Academy GmbH en vice Versa.
6.4. Annulering van een eenmaal aangevangen opleiding is mogelijk indien dit in overeenstemming is, en schriftelijk bevestigd is door Lufthansa Aviation Training enwel de European Flight Academy. Annulering van een eenmaal aangevangen opleiding is eveneens mogelijk indien de student door ziekte of ongeval blijvend ongeschikt is om de opleiding voort te zetten. Het oordeel van een geneesheer of keuringsarts is in deze bepalend. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. De ATC vliegopleiding is slechts verantwoordelijk voor schade geleden door de student of in verband met de door de ATC vliegopleiding geleverde diensten, als de ATC vliegopleiding opzet of grove schuld of opzet van (één van) haar werknemers te verwijten is. De aansprakelijkheid van de ATC vliegopleiding is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;
7.2. Aansprakelijkheid tijdens de opleidingsperiode bij de European Flight Academy wordt afzonderlijk tussen de European Flight Academy en de student geregeld. De student vrijwaart de ATC vliegopleiding voor aansprakelijkheid voor schade en/of letsel die tijdens de training bij de European Flight Academy ontstaat;
7.3. De student dient de namens de European Flight Academy gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen;
7.4. De ATC vliegopleiding aanvaardt, behoudens opzet of grove schuld van (medewerkers van) de ATC vliegopleiding, geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de student die tijdens de opleiding of gedurende het verblijf in de ruimten van de European Flight Academy en de ATC vliegopleiding ontstaan.

 

Artikel 8 Overmacht
8.1. Indien naar het redelijk oordeel van de ATC vliegopleiding een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn; Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de macht van de ATC vliegopleiding zoals externe reorganisatie, staking, ziekte personeel, vervoersproblemen, weersomstandigheden, maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen, storing in energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestaties door derden van wie de ATC vliegopleiding een en ander betrekt. 

 

Artikel 9 Privacy en geheimhouding
9.1. De ATC vliegopleiding bewaart alle door de student verstrekte gegevens zorgvuldig. Deze gegevens zal de ATC vliegopleiding niet dan na voorafgaand overleg met de student aan derden ter inzage geven;
9.2. Een ieder die vanuit de ATC vliegopleiding betrokken is bij de uitvoering van een opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan.

 

Artikel 10 Overzicht opleidingen
10.1. De algemene voorwaarden gelden voor alle opleidingen van de ATC vliegopleiding; basis opleiding tot verkeersvlieger, student support, pilot support en familiarisatie training.

 

Artikel 11 Het opleidingsprogramma & studieduur
11.1 Het opleidingsprogramma en de studieduur zijn geformuleerd in een "toelichting selectieprocedure" en "informatiebrief o.pleiding", die wordt uitgereikt voor aanvang van de selectieprocedure en/of aanvang van de basis opleiding tot verkeersvlieger en staat eveneens beschreven op de website van de ATC vliegopleiding.

 

Artikel 12 Regels rondom examinering
12.1. De ATC vliegopleiding biedt een EASA integrated basis opleiding tot verkeersvlieger aan. Na afronding van de opleiding is de student in het bezit van een CPL ME/IR frozen ATPL brevet;
12.2. De ATC vliegopleiding heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Lufthansa Aviation Training GmbH - European Flight Academy GmbH. De opleiding van de ATC vliegopleiding voldoet aan de eisen gesteld door de German Civil Aviation Authority en de European Aviation Safety Agency (EASA), een agentschap van de Europese Unie;
12.3. De ATC vliegopleiding examineert niet zelf. De European Flight Academy GmbH neemt de praktische en theoretische examens af volgens de richtlijnen van de German Civil Aviation Authority;
12.4. Indien een TRI/TRE (bevoegd examinator) van mening is dat de student in een herexamen niet het beoogde niveau kan halen, kan toegang tot een herexamen worden ontzegd. De examinator zal in deze zeer uitzonderlijke situatie alle partijen schriftelijk informeren en aan alle partijen een schriftelijke toelichting geven.

 

Artikel 13 Klachten en beroep
13.1. Heeft een student klachten dan probeert hij/zij deze eerst met de instructeur op te lossen. Lukt dit niet dan kan de student contact opnemen met de ATC vliegopleiding of indien gewenst schriftelijk een klacht indienen bij de ATC vliegopleiding;
13.2. Gezien de strikte opleidingsprogramma van de European Flight Academy dient een klacht binnen 48 uur, na het ontstaan van de klacht, ingediend te worden;
13.3.De ATC vliegopleiding neemt binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht deze in behandeling;
13.4. De ATC vliegopleiding bevestigd de student, binnen twee werkdagen na ontvangt van de klacht, dat de klacht ontvangen is en in behandeling wordt genomen;
13.5. De ATC vliegopleiding behandelt de klacht binnen vijf werkdagen na ontvangt, en beantwoord de klacht van de student schriftelijk, uiterlijk vijf dagen na de binnenkomst van de klacht;
13.6. Indien de ATC vliegopleiding meer tijd nodig hebben om de klacht naar alle redelijkheid op te lossen, dan zal zij de student hiervan schriftelijk op de hoogte brengen over de reden van de vertraging. Tevens zal aan de student worden aangegeven binnen welke termijn er een antwoord op de klacht mag worden verwacht;
13.7. De ATC vliegopleiding garandeert de student dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de student zal worden behandeld;
13.8. De ATC vliegopleiding registreert alle binnengekomen klachten voor een periode van 4 jaar;
13.9. Mocht de student het niet eens zijn met de beslissing van de ATC vliegopleiding dan is de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen door in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep van de ATC vliegopleiding;
13.10. De Commissie van Beroep behandelt de binnengekomen bezwaar binnen vijf werkdagen na ontvangt, en beantwoord de student schriftelijk, uiterlijk vijf dagen na de binnenkomst van de bezwaar;
13.11. Indien de Commissie van Beroep meer tijd nodig heeft om het bezwaar naar alle redelijkheid op te lossen, dan zal zij de student hiervan schriftelijk op de hoogte brengen over de reden van de vertraging. Tevens zal aan de student worden aangegeven binnen welke termijn er een antwoord op het bezwaar mag worden verwacht;
13.12. De Commissie van Beroep garandeert de student dat elk bezwaar zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de student zal worden behandeld;
13.13. De Commissie van Beroep registreert alle binnengekomen bezwaren voor een periode van 1,5 jaar;
13.14. De ATC vliegopleiding accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee weken worden afgerond;
13.15. Klachtencommissie en Commissie van Beroep; zie namen en adressen onderaan het document.

 

Artikel 14 Vragen aan de ATC vliegopleiding
14.1. Heeft een (aankomend) student vragen van administratieve aard of dergelijke dan draagt de ATC vliegopleiding er zorg voor dat deze binnen drie werkdagen zijn beantwoord;
14.2. Mocht een (schriftelijke) vraag meer tijd vergen dan die hierboven genoemde beantwoordingstijd, dan zal de ATC vliegopleiding de (aankomend) student hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen met daarin een indicatie van wanneer een antwoord kan worden verwacht.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht
Op alle met de ATC vliegopleiding gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Namen en adressen
ATC Vliegopleiding - Aircrew Training Center BV
Jan van Galenlaan 14
7441JD  Nijverdal
T: 0548 - 657764
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachtencommissie ATC Vliegopleiding
Voorzitter: Charlotte Schmitz-Schot
Jan van Galenlaan 14
7441JD  Nijverdal

Commissie van Beroep ATC Vliegopleiding 
Mr F. Kolkman
Postbus 828
7600AV  Almelo